Thiên Nhai Hận – OST Đế Cẩm

Lời bài hát:
Gu gudan dan de piaoliú, zài zhège mángmáng de rén hai.
Zhùdìng jinsheng yào hé ni xiangyù zài zhè zhànluàn ài.
Gai gensuí huò fàngqì, gai juéliè huò yilài.
Shìdài enyuàn duo wúnài.
Nán wàngjì ni róngyán, nán si shou de shìyán.
Youyuán wú fen zhong cuò’ài.
Nányi juézé zhong ài hèn yiniàn jian, bei xi xianggé you duo yuan?
Wo xiàng kongqì zhòng si suì de zhi xiè, zàijiénàntáo ni de enyuàn!
Gu gudan dan de piaoliú, zài zhège mángmáng de rén hai.
Zhùdìng jinsheng yào hé ni xiangyù zài zhè zhànluàn ài.
Gai gensuí huò fàngqì, gai juéliè huò yilài.
Shìdài enyuàn duo wúnài.
Nán wàngjì ni róngyán, nán si shou de shìyán.
Youyuán wú fen zhong cuò’ài.
Nányi juézé zhong ài hèn yiniàn jian, bei xi xianggé you duo yuan?
Wo xiàng kongqì zhòng si suì de zhi xiè, zàijiénàntáo ni de enyuàn!

2 Responses

 1. LaLa Đông♥ viết:

  bạn ơi có note tiếng sáo trong phim này k?

  • As viết:

   Đây bạn nhé :-)
   Dạo:
   a h C E h
   a h C E g
   a h C E D G A G E

   a h C E h
   a h C E g
   a h C E D C h a

   Vào bài:
   1.Guzheng
   d g a b C f
   g a b C f g
   d g a b C f
   g a b C F D

   2. Dizi
   D E F E D C
   D E E C h a
   a h C D h g e
   D E F E D C
   D E E C h a
   a h C D h g h a

   Điệp khúc:
   3.a h C E h
   a h C E g
   a h C E D G A G E

   4.a h C E h
   a h C E g
   a h C E D C h a

   Chú thích:
   a= la
   b= si giáng
   c= đô
   d= rê
   e= mi
   f= fa
   g= sol
   h= si thường
   (Các chữ viết hoa tương ứng các note thổi cao hơn 1 quãng 8)

Trả lời

© 2010-2013 As247 Blog. All Rights Reserved. 0,248