Mở pop-up bằng php

Mở pop-up bằng javascript thường bị chặn, giờ mở pop-up bằng php xem cái gì chặn được :))

$browser = new COM("InternetExplorer.Application");
$handle = $browser->HWND;
$browser->Visible = true;
$browser->Navigate("http://www.example.com/");

© 2010-2013 As247 Blog. All Rights Reserved. 0,203