Cẩn thận với document.write

Một lần tình cờ gọi hàm document.write khi trang web đã được tải xong ( <BODY onload=”document.write(‘example’)”> ). Toàn bộ trang web chỉ còn lại một dòng “example” :-| , view source lên cả source cũng chỉ còn lại dòng “example” :-| . Từ lúc đó mới biết rằng là không thể dùng document.write sau khi trang web đã được tải xuống :"&GT;

© 2010-2013 As247 Blog. All Rights Reserved. 0,221