Lò Mò

Làng kia có anh chàng nọ, gặp dịp vợ sanh mới nhờ em vợ sang ở giúp việc bếp núc. Nhà thì quá chật, chỉ để được có hai cái chõng mà thôi. Anh ta có ý muốn tòm tèm em vợ, đêm đến mới lò mò bò vô, nghĩ lui nghĩ tới thấy mắc cỡ nên thụt ra, thụt vô , bò lui bò tới đôi ba bận.

Cô em biết nhưng không lên tiếng, để coi thử anh rể làm gì. Cô vợ biết mới ngắt đứa nhỏ khóc ré lên rồi mới cất lời ru:

– Ôi, ôi! Con ơi nín bú cho no,
Hỡi người quân tử chớ mò đi đâu.

Cô em thấy chị ru vậy, bảo chị đưa cháu cho cô ru tiếp:

– Cháu ơi! hãy ngủ cho no,
Của dì dì giữ ai bò mặc ai!

Ở ngoài nghe lời ru, anh ta tức mình cất tiếng ru khan:

– Đêm khuya gà gáy ó o,
Ta không ngủ đặng, ta mò đi chơi.

Trả lời

© 2010-2013 As247 Blog. All Rights Reserved. 0,265