As***

Mưa! Mưa! Mưa! Mưa thật buồn! :-( Mấy hôm nay rồi cứ ban ngày không sao, tự dưng tối lại mưa :-|

Trả lời

© 2010-2013 As247 Blog. All Rights Reserved. 0,194